Agenda

Jaarvergadering

o 23 # 2017 om 20:00

Agenda

 1.           Opening.

 2.           Presentielijst stemgerechtigde leden.

 3.           Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 31 oktober 2016.

 4.           Jaarverslag 2016-2017

 5.           a. Financieel verslag 2016-2017

                b. Vaststellen begroting 2017-2018

                c. Verslag kascommissie

                d. Benoeming kascommissie

Rik Klompen is aftredend. Voorstel tot benoeming van een nieuw lid.

De notulen van de jaarvergadering, het jaarverslag 2016-2017 en de financiële stukken m.b.t. agendapunt 5a en 5b liggen vanaf 9 oktober ter inzage in de bestuurskamer van Sportpark de Mössehook.

6.            Contributie 2018/2019

7.            A: Verkiezing bestuursleden:

Periodiek aftredend zijn:

Harry Kuijpers : stelt zich herkiesbaar

Henny van den Beuken : stelt zich herkiesbaar

Hans Derikx : stelt zich niet herkiesbaar

Nieuw Bestuurslid:

Het bestuur draagt Roel Vossen voor als nieuw te benoemen bestuurslid.           

Eventuele kandidaten voor een bestuursvacature,dienen door tenminste vijf leden, uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaat te worden gesteld bij de secretaris. Indien er geen tegenkandidaten zijn, dan zijn de herkiesbare kandidaten automatisch benoemd.

8.            Voetbalzaken

9.            Afdeling Jeugd

10.          Activiteiten 2017//2018

11.            Mededelingen

12.            Rondvraag

13.            Sluiting

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID

Terug naar het overzicht