• Algemene Leden Vergadering op 29 maart 2021, aanvang 19.00 uur

 • Beste leden,

  In verband met de coronamaatregelen zijn we helaas genoodzaakt om de jaarvergadering digitaal te laten plaatsvinden. We gaan dit doen via Microsoft Teams. Om deel te kunnen nemen is het niet persé nodig om een Teams account te hebben. Leden die zich voor de jaarvergadering aanmelden, krijgen enkele dagen voor de vergadering via e-mail een link toegestuurd, waarmee de vergadering via een computer, tablet of telefoon kan worden gevolgd. Bij deze e-mail zit ook een handleiding voor het gebruik van Teams, zodat ook leden die nog nooit met Teams hebben gewerkt weten wat ze moeten doen. We hebben overigens voor Teams gekozen, omdat leden dan ook de mogelijkheid hebben om te reageren op voorstellen vanuit het bestuur, of vragen te stellen aan het bestuur.  

  Om de link naar de vergadering te ontvangen, is het noodzakelijk om je aan te melden! Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2021 via secretaris@svroggel.nl of via 06-13382499. Leden die zich eerder al hebben aangemeld, hoeven dit niet nogmaals te doen. Leden die graag bij de jaarvergadering aanwezig willen zijn, maar om redenen écht niet de mogelijkheid hebben om deze digitaal te volgen, verzoeken wij contact op te nemen met onze secretaris via bovengenoemde contactgegevens. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 

  De agenda voor de vergadering is onder deze uitnodiging te lezen. 

  Wij hopen jullie digitaal te zien op 29 maart a.s. 

  Nogmaals: vergeet je niet aan te melden! 

  Bestuur S.V. Roggel  

  AAN: Leden van S.V. Roggel 

  Het bestuur van S.V. Roggel nodigt u uit tot het bijwonen van de virtuele jaarvergadering die gehouden wordt op maandag 29 maart 2021 om 19.00 uur.  

  Agenda 

   1.          Opening 

   2.          Presentielijst stemgerechtigde leden 

   3.          Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 28 oktober 2019 

   4.          Jaarverslag 2019-2020 

   5.          a. Financieel verslag 2019-2020 

                b. Vaststellen begroting 2020-2021 

                c. Verslag kascommissie 

                d. Benoeming kascommissie 

  De notulen van de jaarvergadering, het jaarverslag 2019-2020 en de financiële stukken m.b.t. agendapunt 5a en 5b liggen vanaf 15 maart ter inzage in de bestuurskamer van Sportpark de Mössehook. Wilt u deze inzien dan kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris op 06-13382499 en een afspraak plannen. 

  6.           Contributie 2021/2022 

  7.           Verkiezing bestuursleden: 

  Periodiek aftredend zijn:

  Harry Kuijpers                   : stelt zich herkiesbaar  

  Roel Vossen                       : stelt zich herkiesbaar 

  Henny van den Beuken       : stelt zich herkiesbaar

  Aftredend:

  Loek Muijsenberg               : stelt zich niet herkiesbaar 

  Het bestuur draagt Robbert Broens voor als nieuw bestuurslid voor onze vereniging. Eventuele kandidaten voor een bestuur vacature dienen door tenminste vijf leden, uiterlijk drie dagen voor de vergadering, kandidaat te worden gesteld bij de secretaris. Indien er geen tegenkandidaten zijn, dan zijn de herkiesbare kandidaten automatisch benoemd. 

  8.            Voetbalzaken - senioren 

  9.           Voetbalzaken - jeugd 

  10.         Bouw kleedlokalen en terras 

  11.         Activiteiten 2020/2021 

  12.         Mededelingen            

  13.         Rondvraag 

  14.         Sluiting 

  HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID 

  Namens het bestuur van SV Roggel, 

  Gé Vullers, secretaris