• Uitnodiging en agenda jaarvergadering 28-10-2019

  AAN: Leden van S.V. Roggel

  Het bestuur van S.V. Roggel nodigt U uit tot het bijwonen van de jaarvergadering die gehouden wordt op maandag 28 oktober 2019 om 20.00 uur in de kantine van Sportpark de Mössehook.

  Agenda

   1.         Opening.

   2.         Presentielijst stemgerechtigde leden.

   3.         Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 29 oktober 2018.

   4.         Jaarverslag 2018-2019

   5.         a. Financieel verslag 2018-2019

               b. Vaststellen begroting 2019-2020

               c. Verslag kascommissie

               d. Benoeming kascommissie

  De notulen van de jaarvergadering, het jaarverslag 2018-2019 en de financiële stukken m.b.t. agendapunt 5a en 5b liggen vanaf 12 oktober ter inzage in de bestuurskamer van Sportpark de Mössehook.

  6.          Contributie 2020/2021

  7.          Verkiezing bestuursleden:

               Periodiek aftredend zijn:

               Loek Muijsenberg                           :                stelt zich herkiesbaar voor 1 jaar

               Rolf Backus                                    :                stelt zich herkiesbaar

  Eventuele kandidaten voor een bestuursvacature,dienen door tenminste vijf leden, uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaat te worden gesteld bij de secretaris. Indien er geen tegenkandidaten zijn, dan zijn de herkiesbare kandidaten automatisch benoemd.

  8.          Voetbalzaken

  9.          Afdeling Jeugd

  10.        Bouw kleedlokalen en terras

  11.        Activiteiten 2019//2020

  12.        Mededelingen:  

               Open club Roggel

               Vrijwilligers                      

  13.        Rondvraag

  14.        Sluiting

  HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID

  Namens het bestuur van S.V. Roggel,

  Gé Vullers, secretaris